00%

Pirkimo-pardavimo taisyklės

“Paprasta gaminti “ Internetinės parduotuvės www.Paprastagaminti.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

 • SĄVOKOS IR TAISYKLIŲ AIŠKINIMAS
Jeigu Taisyklių kontekstas nereikalauja kitos reikšmės, šiose Taisyklėse ir jų prieduose pirmąja didžiąja raide rašomos sąvokos turi reikšmes, nurodytas žemiau:
Taisyklėsreiškia šias”Paprastagaminti“ internetinės parduotuvės www.paprastagaminti.lt pirkimo pardavimo Taisykles, visus jų Priedus, Taisyklių pakeitimus ir (ar) papildymus.
Privatumo politikos taisyklėsreiškia Paprastagaminti“ internetinės parduotuvės www.paprastagaminti.lt privatumo politikos taisykles, kuriomis remiantis Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis. Su Privatumo politikos taisyklėmis galima susipažinti internete, adresu www.paprastagaminti.lt
PardavėjasKarina Kulevičienė +37060594285 paprastagaminti1@gmail.com NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 976379
PirkėjasVeiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Pardavėjo Internetinės parduotuvės paslaugomis.
Šalis/Šalysšių Taisyklių kontekste ir apimtyje Šalimi gali būti įvardinamas Pardavėjas arba Pirkėjas, o kartu tekste gali būti įvardijami Šalimis.
PrekėsKnyga “Paprasta gaminti”
Internetinė parduotuvėPardavėjo internetinė parduotuvė, esanti adresu www.paprastagaminti.lt
 • BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Internetine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas Prekes ar bet kaip kitaip naudojasi Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Šios Taisyklės nuo tinkamo užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo tampa kartu ir Šalių tarpusavio sutartimi, t. y. privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos susijusios nuostatos su Prekių pirkimu – pardavimu iš Pardavėjo Internetinės parduotuvės. Užsisakyti (įsigyti) Pardavėjo parduodamų Prekių, Pirkėjas įgyja teisę tik tuo atveju, jeigu susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su šiose Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis, rekomenduojama kreiptis tiesiogiai į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • PIRKĖJO TEISĖS Pirkėjas turi teisę:
Susipažinus ir sutikus su Taisyklėmis, pirkti ir gauti Prekes iš Pardavėjo Internetinės parduotuvės šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas gali gražinti prekę tik tuo atveju, jeigu Prekė buvo sugadinta transportavimo metu. 
 • PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI Pirkėjas įsipareigoja:
Susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis. Vykdyti apsipirkimą Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje, tik tuo atveju, jeigu besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis, taip pat Internetinėje parduotuvėje nurodytomis taisyklėmis bei reikalavimais. Užsakant Prekes Pardavėjui pateikti tikrus bei tikslius Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, telefono numerį, kitus Prekių pristatymui būtinus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti Pardavėją. Tinkamai ir laiku sumokėti už Prekes bei priimti/atsiimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Naudodamasis Internetine parduotuve privalo vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Kiekvieno apsipirkimo metu susipažinti su Pardavėjo parengtomis Taisyklėmis, kadangi užsakymo pateikimu metu, taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie patvirtinimo „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, ar kito analogiško patvirtinimo, kuris aiškiai nurodytų sutikimą apie susipažinimą su Taisyklėmis bei sutikimą jų laikytis). Kol Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymo Internetinėje parduotuvėje.
 • PARDAVĖJO TEISĖS Pardavėjas turi teisę:
Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, Taisykles, ar yra pagrindo manyti, jog Pirkėjas užsiima neleistina veikla, ar imituoja Pardavėjo siūlomų Prekių įsigijimą, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Pardavėjo Internetine parduotuve (įskaitant Pirkėjo paskyros suspendavimą, jeigu tokia yra). Anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjo pateikti užsakymo duomenys yra akivaizdžiai neteisingi ir (ar) nėra įgyvendinti visi šiose Taisyklėse numatyti veiksmai, reikalingi įprastam Prekių užsakymo vykdymui. Šio veiksmo atlikimas nepanaikina Pirkėjo teisės pateikus teisingus duomenis bei atlikus Taisyklėse nurodytus veiksmus pateikti naują Prekių užsakymą. Atsisakyti vykdyti ar sustabdyti Pirkėjo Prekių užsakymo patvirtinimą ir (ar) vykdymą, kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio ar komercinio pirkimo požymių. Bet kokiu būdu pagal Pirkėjo pateiktus asmens duomenis susisiekti su Pirkėju, siekiant įsitikinti ir (ar) patikslinti Pirkėjo suformuoto ir pateikto Internetinėje parduotuvėje užsakymo detales. Bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo dienos, t. y. sekančią dieną nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje. Paskelbus naują Taisyklių redakciją, nuo jų įsigaliojimo, visiems naujiems Prekių užsakymams bei Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykiams taikoma nauja Taisyklių redakcija. Pirkėjas su vėliausia Taisyklių redakcija gali susipažinti internete, adresu www.Paprastagaminti.lt
 • PREKIŲ UŽSAKYMO BEI APMOKĖJIMO TVARKA
Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje Prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo kaina bei prekių pristatymo į paštomatą kaina į Prekių kainą nėra įskaičiuojama, galutinė kaina su Prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra pateikiama suformuotame užsakyme, prieš patvirtinant Prekių užsakymą. Pirkėjui suformavus, patvirtinus bei apmokėjus Prekių užsakymo krepšelį, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiunčiamas elektroninis laiškas su patvirtinimu, kad Prekių užsakymas yra apmokėtas. Pirkėjas iš anksto už Prekes apmoka naudojantis elektroninės bankininkystės tarpininku Paysera.platformomis bei paslaugomis, taip pat kitais būdais, jei tokie būdai apmokėjimo būdai yra nurodyti ir pateikti Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas iš anksto (t. y. prieš Pardavėjui išsiunčiant Prekes) sumoka už Prekes. Neatlikus apmokėjimo už Prekes, Pardavėjas neprivalo vykdyti Prekių užsakymo. Pirkėjui sėkmingai atlikus apmokėjimą už Prekes, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiunčiamas elektroninis laiškas su patvirtinimu, kad Prekių užsakymas yra apmokėtas. Laikoma, kad užsakymas yra pateiktas ir pradedamas vykdyti nuo to momento, kai Pirkėjas tinkamai apmoka Pardavėjui ir Pirkėjui yra išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis tinkamą apmokėjimą. Pirkėjui siunčiamame elektroniniame laiške pateikiama visa su jo konkrečiu Prekių užsakymu susijusi informacija (pvz. Prekių pavadinimai, Prekių kiekiai, svoriai, kaina ir t.t.). Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas, jeigu pateikiami akivaizdžiai neteisingi arba tikrovės neatitinkantys duomenys: (i) miestų, (ii) gatvių, (iii) telefono numerių, (iv) bankų, (v) ir kt. informacija bei yra neįgyvendami kiti šiose Taisyklėse numatyti įsipareigojimai. Pardavėjas turi vienašališką teisę įvertinti pateiktų duomenų patikimumą ir realumą, įvertinant visus teisėtus ir jam prieinamus šaltinius.
PREKIŲ PRISTATYMAS
Pirkėjas, užsakydamas Prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo vietos adresą, Prekes atsiimančio asmens duomenis bei kontaktinio telefono numerį.
Pirkėjas įsipareigoja, kad Prekes atsiims asmuo, kurio reikalingi duomenys pateikiami atliekant užsakymą.. 
Atsižvelgiant į LR Civilinio kodekso 6.359 str. 2 d., Prekės Pirkėjui pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo, tačiau atsižvelgiant į Taisyklių 5 p. nustatytą Prekių pristatymo tvarką (t. y. Prekės pristatomos Internetinėje parduotuvėje nurodomais terminais, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo).
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Prekių pristatymo metu Pirkėjui yra suteikiama galimybė kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (pvz. suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
Į visus Lietuvos miestus ar kitas valstybes, Prekės pristatomos naudojantis paštomatais ir (ar) kurjerių paslaugomis.
 • PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
Kiekvienos Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios Prekės atvaizdas savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų faktorių, dėl kurių gali būti iškraipomas ar pakeičiamas vaizdas. Pirkėjas patvirtina suprantantis, kad Prekių nuotraukos (atvaizdai) esančios Internetinėje parduotuvėje yra skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės, todėl reikia vadovautis Prekių aprašymuose nurodytomis Prekių savybėmis (jeigu tokie yra nurodomi).
Knyga yra gražinama tik tuo atveju, kai pirkėjas ją gauna pažeistą. Pirkėjas, siekiantis grąžinti ar pakeisti Prekę, turi pateikti Prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Knygai garantijos laikotarpis nėra taikomas .
 • ATSAKOMYBĖ
 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje bei Prekių užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje ir (ar) Prekių užsakymo formoje nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo Internetine parduotuve.
 • Pirkėjas gali užsakyti Prekes tik susipažinęs ir besąlygiškai sutikęs su šiomis Taisyklėmis. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra pateikiamos nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo asmens duomenis tvarko remiantis Privatumo politikos taisyklėmis, su kuriomis susipažinti galima adresu www.Paprastagaminti.lt Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo Internetine svetaine, patvirtina, kad su Privatumo politikos taisyklėmis yra susipažinęs ir sutinka. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su privatumo politiko ir su ja sutinku“). Kol Pirkėjas nėra susipažinęs su Privatumo politika ir su ja nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymo Internetinėje parduotuvėje.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Vėliausia Taisyklių redakcija pakeičia prieš tai galiojusią Taisyklių redakciją. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Pardavėjo nuožiūra vienašališkai, kai egzistuoja poreikis pakeisti Prekių pristatymo, apmokėjimo ir kitas tvarkas, Pardavėjui siekiant vykdyti veiklą, kuriai šios Taisyklės buvo parengtos. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikoje galiojanti teisė. Visus nesutarimus, kilusius dėl šių Taisyklių vykdymo, Pardavėjas rekomenduoja spręsti derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę pareikšti ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą, o jeigu ieškovas yra juridinis asmuo, jis ieškinį Pardavėjo atžvilgiu privalo pareikšti pagal bendrąją taisyklę, t. y. pagal Pardavėjo buveinės adresą. Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos Prekės Pirkėjas (vartotojas) gali pateikti vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiančiam subjektui: Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje (https://ec.europa.eu/odr/)

Privatumo politika | Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos | Taisyklės

© 2023 Receptai.